Mårdsele


  

 HEMSIDA

MENY

HUSET

MÅRDSELE

FÖRSÄLJNING

 KONTAKT & BESÖK

ÖPPETTIDER

HONUNG

GÄSTBOK

kryddgrovan.seDen lilla byn Mårdsele ligger ca 6 mil norr om Vindeln efter väg 363. Här finns Vindelälvens och Västerbottens mest dramatiska forslandskap. Vindelälven är unik i sitt slag då det är en av ytterst få oreglerade älvar. Mårdseleforsarnas naturreservat är idag ett välbesökt utflyktsmål och en vacker rastplats för resande efter Vindelälven. Här finns dramatiska forsar, fina jättegrytor, urskog och rester av en gammal flottningsepok. Mårdseleforsarna och holmarna som finns ute i forsen är förbundna med hängbroar. Vindelälven är mycket populärt bland fiskare då det finns bl a lax, sik och öring. I Mårdsele finns också det populära "Vindelälvornas loppis" med Carola och Monica Forsman och det likaledse populära "Gamla ting" (länk saknas f n) med Gudrun och Torbjörn. Vi hoppas att även "Gamla ting" snart kan presentera sig på internet.

Mera om Mårdseles historia och utveckling kan du läsa i "Anteckningar från en studiecirkel i Mårdsele 1976/77 (pdf)".  En historia om lantbruk, fiske, flottning, skog och en landsbygd i förändring.

Kultur

Mårdsele grundades 1740 genom en bosättning på västra sidan av älven. Den delen av Mårdsele benämns vanligen "Gamla Mårdsele". I samband med att vägen byggdes 1885-1887 på östra sidan av älven påbörjades en utflyttning till västra sidan av älven. I gamla Mårdsele, som var en rik by, byggdes världens största åttkantsloge.


Översiktsbild över Gamla Mårdsele (1952) från östra sidan av älven. Lägg märke till färjan (bildens nedre högra sida).


Renoveringen av åttkantslogen (1994).


Så här ser logen ut idag (2014).


Den vackra dörren till logen (2014).


Joh. Eriksson. Spis i bagarstugan med lysugn i förgrunden och bakugn i bakgrunden.Fler bilder från Gamla Mårdsele kan du se på "Kulturarv Västerbotten". Sök på Vindelns kommun och Mårdsele. Det finns fynd från stenålder i Mårdsele.

Natur

Vindelälven som rinner genom Mårdsele är en s k "Nationalälv". Älven och hela dess avrinningsområde är skyddad mot vattenkraftutbyggnad och överledning av vatten till andra vattendrag i naturresurslagen. Inom Mårdsele finns två naturreservat: Mårdseleforsen (fallhöjd 17,5 meter) och Mårdseleheden.

Länsstyrelsen beskriver reservaten på följande sätt:
Mårdseleforsen, Nedre Sikselet och Sikseleforsen samt Storliden, en del av dalsidan, utgör tillsammans Mårdseleforsens naturreservat. Det är Vindelälvens mest storslagna forslandskap. Här är ett av två ställen vid Vindelälven där urskogsartad skog finns kvar på dalsidan ända ner mot älven. Mårdselehedens naturreservat ligger på den östra sidan av Vindelälven i den norra delen av Mårdsele by i Vindelns kommun. Reservatet består av flacka tallhedar på sandiga sedimentmarker med flerskiktad äldre skog. Det finns gott gamla tallöverståndare mellan 200-350 år och skogarna är mycket hänglavsrika. Död ved förekommer allmänt som stående torrträd. På mindre avgränsade områden med granskog finns lokalt rikligt med granlågor. Området utgör en viktig lokal för ovanliga och intressanta arter av marksvampar och insekter. Flera fynd av rödlistade arter har gjorts i området som exempelvis, doftskinn, tallgråticka, tallriska, goliatmusseron, skrovlig taggsvamp, Cholodkovskys bastborre, tallbarksvartbagge, korthårig kulhalsbock och norna.

Läs mer genom att följa länkarna till länsstyrelsen ovan.

Nedan några bilder från Mårdseleforsen. En underskön plats som med sin vildhet och pastorala skönhet fyller hjärtat med kärlek inför naturens under.
(Bilder från Vårflod 2014, Kristi Himmelsfärds Dag.)


© kryddgrovan.se/cafe

Tel: 0933 - 810 05
mail:
cafe@kryddgrovan.se